Procedury szkolne

 1. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Procedura postępowania w przypadku przemocy i agresji fizycznej uczniów wobec innych.                                     

 3. Procedura postępowania w przypadku anonimowego telefonu z pogróżkami  lub informacjami  o zagrożeniu użyciem materiałów wybuchowych

 4. Procedura postępowania w przypadku celowego niszczenia przez ucznia mienia szkolnego i cudzej własności.

 5. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji.

 6. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.

 7. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły

 8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk

 9. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów niebezpiecznych.

 10. Procedura postępowania w przypadku przebywania  na terenie szkoły  ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 11. Procedura postępowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły.

 12. Procedura postępowania w przypadku stosowania przemocy psychicznej uczniów wobec innych

 13. Procedura postępowania w przypadku trudnych zachowań ucznia.

 14. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia w szkole cyberprzemocy.

 15. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o demoralizacji ucznia.

 16. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych

 17. Procedura postępowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji.

 18. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły  substancji przypominającej narkotyk.

 19. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji toksycznej, broni, materiałów wybuchowych.

 20. Procedura postępowania w przypadku klęski żywiołowej.  

 21. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia.

 22. Procedura przeciwdziałania i reagowania na wagary uczniów.

 23. Zalecenia postępowania dot.opieki nad uczniami przewlekle chorymi.

 24. Procedura skreślania ucznia z listy uczniów ZSIŚ.

 25. Standardy Ochrony Małoletnich w ZSIŚ
 26. Standardy Ochrony Małoletnich w ZSIŚ/ wersja skrócona dla małoletnich