Terminarz rekrutacji zasadniczej w 2024r.

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w 2024r.

(rekrutacja zasadnicza)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (wydrukowanych z systemu: https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja.2024r (poniedziałek)

do 14 czerwca 2024r (piątek)

 do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2024r (wtorek)

do 09 lipca 2024r (wtorek) do g.15.00

3.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2024r (wtorek) g. 12.00 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały  one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz dla kierunków: technik architektury krajobrazu i technik weterynarii odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami  

do 19 lipca 2024r (piątek) 

do g.15.00

5.

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

22 lipca 2024r (poniedziałek)

 godz. 12.00

 

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej uczniowie  muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie

 o zdolności do podjęcia nauki w danym zawodzie (brak przeciwwskazań zdrowotnych)