Ekopracownia - zielone serce szkoły

Ekopracownia - zielone serce szkoły”  w ramach

Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

PROJEKT  - „Działaj lokalnie - ekologicznie”

Projekt “Działaj lokalnie - ekologicznie“ ma na celu świadome i skuteczne kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów poprzez rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu, rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.

Młodzież będzie rozwijała umiejętności służące zdobywaniu wiedzy proekologicznej, zwiększy się świadomość w zakresie ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego oraz zainteresowanie młodzieży światem, jego różnorodnością,  bogactwem i pięknem. Realizowanie przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych w zakresie ekologii umożliwi młodym ludziom podejmowanie działań w celu zaktywizowania społeczności lokalnej, podnoszenia świadomości ekologicznej wśród rodziców, uczniów, a także dzielenie się wiedzą i umiejętnościami wśród szerszej grupy odbiorców poprzez media.

Postawy, które chcemy wykształcić u uczniów, a przez młodzież u mieszkańców lokalnej społeczności w ramach realizacji programu to przede wszystkim nawyk kulturalnego obcowania z przyrodą w życiu codziennym, pobudzenie odpowiedzialności człowieka za stan środowiska przyrodniczego, przekonanie, że środowisko należy tak wykorzystać, aby zachować je dla przyszłych pokoleń, kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek dla niego, wrażliwość na piękno przyrody, rozbudzenie nawyków do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, świadome planowanie i organizowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska, współodpowiedzialność za jego ochronę, wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak: pracowitość, spostrzegawczość, systematyczność, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.