Egzamin zawodowy

 Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

- Centralna Komisja Egzaminacyjna

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2017 roku - Formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2012 roku - Formuła 2012

Egzamin zawodowy wg PP z 2019 roku - Formuła 2019

 Przybory oraz materiały pomocnicze

 Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 Opłatę wnoszą:

  • absolwenci szkół i KKZ, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny,
  • osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego zawodowego,
  • młodociani pracownicy, przy czym pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie i może pokryć koszty egzaminu poprawkowego,
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,

 Opłata pobierana za egzamin wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:

 -  w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty,
-  w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty.

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. Informacje  dot. zasięgu terytorialnego OKE są dostępne pod adresem: www.cke.gov.pl w odnośniku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.