Zasady rekrutacji 2024

 ZASADY REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
w Toruniu
na rok szkolny 2024/2025

I. Postanowienia ogólne

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Rekrutacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru:

- kandydaci do szkoły rejestrują się poprzez portal naboru,
- kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach ustalając kolejność w formie listy preferencji,
- każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów.

 II. W procesie rekrutacyjno–kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do: 

a) 5-letniego technikum, w zawodzie:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik energetyk                                                        
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik weterynarii

b) 3- letniej branżowej szkoły I stopnia, w zawodzie:

 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 *Drugim językiem nauczania we wszystkich oddziałach jest język niemiecki.

III. Kryteria rekrutacji

-  Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej wynosi - 200 punktów

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (max. 100 punktów)

SPOSÓB PRZELICZANIA WYNIKÓW EGZAMINU

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 ( 100% x 0,35 = 35 punktów),
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100% x 0,3 = 30 punktów).

2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 18 punktów
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

WSKAZANE PRZEZ SZKOŁĘ DWA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PRZELICZANE NA PUNKTY W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH:

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

biologia
plastyka

TECHNIK ENERGETYK

geografia
technika

 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

geografia
fizyka

 TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

geografia
technika

 TECHNIK WETERYNARII

biologia
chemia

 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

biologia
technika

 3. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

-  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.,
-  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3pkt.
-  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:


1.
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.

 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 i art.32a ust.4 ustawy:

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,
b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 4 pkt.,
c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.

 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,
c.  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 5 pkt.,
d.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt.,
e.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,
f.   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt.

 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 i art.32a ust.4 ustawy:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt.,
d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,
f.  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.

 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a. międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.,
b. krajowym - przyznaje się 3 pkt.,
c. wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt.,
d. powiatowym - przyznaje się 1 pkt.

 W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (o których mowa w ust.1. § 6  rozporządzenia MEN), na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 Za oceny na świadectwie i osiągnięcia kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności (uzyskują maksymalną ilość punktów). Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.