Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2021-04-13

Imieniny: Artemona, Justyny
Jesteś tutaj: Start / Stypendia

Stypendia

 Drodzy Uczniowie i Rodzice!

w tej zakładce znajdziecie informacje
dotyczące programów stypendialnych dla uczniów
w roku szkolnym 2020/2021

Artykuły

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2020-09-01

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium do pobrania w zakładce https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020r.
Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny w zakładce Pobierz), kopia świadectwa szkolnego, kopie dokumentów potwierdzających pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne rozwijające umiejętności zawodowe, UWAGA: Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły,
Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpis wnioskodawcy wraz z dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

 

Czytaj więcej o: Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prymus Pomorza i Kujaw

2020-09-01

Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" jest 7-letnim projektem stypendialnym skierowanym do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w regionie kujawsko-pomorskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizuje Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Czytaj więcej o: Prymus Pomorza i Kujaw

Stypendium szkolne

2020-09-02

"Wyprawka szkolna"

2020-09-01

Program "Dobry Start"

2020-09-08

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj więcej o: Program "Dobry Start"

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

2020-06-15

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu co najmniej pierwszej klasy ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego ziemskiego (bez gminy Miasto Toruń) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli ZS CKU w Gronowie i ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem oraz klauzulę informacyjną.

Termin składania wniosków na rok szkolny 2020/21 upływa 15 lipca 2020r.

Poniżej regulamin, wniosek i klauzula informacyjna do pobrania.

Czytaj więcej o: Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego