Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2021-03-06

Imieniny: Jordana, Marcina

Projekt „Szkoła sukcesu"

Projekt „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (nr UDA-POKL.03.03.04-00-073/09-00 z dnia 12.02.2010) w ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty”.


Czas realizacji projektu: od 01.12.2009 do 31.07.2014

 

  

 

SZKOŁA SUKCESU


Czas realizacji:

Projekt „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowany jest od 01.12.2009 do 31.07.2014 na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (nr UDA-POKL.03.03.04-00-073/09-00 z dnia 12.02.2010) w ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty”.

 

Uczestnicy:

Projekt adresowany jest do uczniów klas I z liceum oraz klas II technikum z czterech województw:

kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

 

Finansowanie:

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, zatem ani uczniowie, ani pracownicy szkoły nie będą ponosić żadnych kosztów w/w przedsięwzięć. Wszystkie one będą finansowane z przyznanych nam funduszy unijnych (np. podręczniki, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w szkole, nagrody, obozy naukowe, itp.)

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej. W skład opracowanego programu wejdą trzy kompatybilne i komplementarne ze sobą autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej

 

Działania w projekcie:

W ramach projektu powstaną dwie edycje Szkolnych Kół Naukowych, w trakcie których odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego lub niemieckiego przy wykorzystaniu ICT.

Do realizacji programu SKN zostanie wykorzystana internetowa platforma e-learningowa. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość będzie efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy docelowej. Na platformie internetowej powstaną e-lekcje i zadania skierowane do uczniów, informacje dla nauczycieli oraz pomocnicze materiały dydaktyczne. Wbudowane narzędzia pozwolą na indywidualny dobór tempa nauki oraz realizację treści zgodnie z progresją programową.

 

W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu weźmie udział łącznie w:

 

 • 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego;
 • 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;
 • kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG;

 

Wszyscy uczniowie będą włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będą ponadregionalne produkty 3 letniej pracy SKN – informator turysty oraz informator inwestora. Będą one miały 3 wersje językowe – polską, angielską i niemiecką.

W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów naukowych w Gdańsku: w lipcu 2011 r., lipcu i sierpniu 2012 r. oraz lipcu i sierpniu 2013 r.

 

 Korzyści dla systemu edukacji:

 • Powstanie innowacyjnego programu edukacyjnego przyczyniającego się do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia oraz wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o komponent dotyczący kluczowych kompetencji w zakresie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), biznesowego języka angielskiego lub niemieckiego i przedsiębiorczości (materiał wnoszący wartość dodaną do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w stosunku do obowiązujących ścieżek edukacyjnych).
 • Upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania.
 • Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych.

 

Korzyści dla szkoły:

 • Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka obcego.
 • Poprawa jakości pracy szkoły poprzez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania.
 • Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych.
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli i zwiększeniu efektywności kształcenia.
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o komponent dotyczący kluczowych kompetencji w zakresie ITC (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), biznesowego języka angielskiego lub niemieckiego i przedsiębiorczości (materiał wnoszący wartość dodaną do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w stosunku do obowiązujących ścieżek edukacyjnych).
 • Udostępnienie innowacyjnego programu edukacyjnego przyczyniającego się do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia i wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
 • Możliwość promowania szkoły na poziomie regionalnym poprzez prezentacje w kampanii informacyjno-promocyjnej - umieszczanie informacji na ich temat w publikacjach oraz na stronie WWW dotyczącej projektu.

 

Korzyści dla uczniów:

 • Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych.
 • Zdobycie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu).
 • Zwiększenia aktywności edukacyjnej uczestników, ich pozytywnego nastawienia do samokształcenia oraz wykorzystywania w tym celu nowoczesnych metod uczenia się z wykorzystaniem ICT.
 • Możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.
 • Udział w atrakcyjnych zajęciach szkolnych, w tym w nauce języka niemieckiego lub angielskiego i przedsiębiorczości. P
 • oprawa wyników nauki i umiejętności w zakresie projektowania i prezentacji projektów.
 • Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych regionów.

 

Korzyści dla nauczycieli:

 • Przeszkolenie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wykorzystywania w kształceniu metody projektów oraz e-learningu.
 • Dostęp do opracowanych na potrzeby realizacji Projektu materiałów edukacyjnych znajdujących się na internetowej platformie e-learningowej wartościowych i atrakcyjnych treści kształcenia rozwijających kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych ICT w pracy z uczniami.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów na forum nauczycieli biorących udział w Projekcie.

Realizator projektu: English Unlimited, 81-844 Sopot, ul. Armii Krajowej 73, tel. 058-5555-700, e-mail: info@szkola-sukcesu.eu, www.szkola-sukcesu.eu