Historia Szkoły

LOKALIZACJE

Początki Naszej Szkoły sięgają lat 40-tych XX wieku

W roku 1945 z inicjatywy Ministra Oświaty powołano do życia Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Ogrodnicze w Toruniu. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był Henryk Tarłowski – uczestnik prac nawadniających na Krymie. Siedzibą liceum był budynek przy ulicy Mickiewicza 98.
Do praktycznej nauki zawodu oddany został majątek w Turznie oraz poletko doświadczalne w Kamionkach. W skład majątku wchodziły pałac, park i ogród. Tu odbywały się tak zwane praktyki bieżące i wakacyjne. Popularność szkoły rosła z roku na rok, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w stale zwiększającej się liczbie uczniów. Z tego też powodu w roku szkolnym 1946/1947 szkoła otrzymała nowy budynek przy ulicy Bydgoskiej 34/36, którym niestety nie cieszyła się zbyt długo, bo wkrótce przeniesiono ją do kilku ciemnych i zimnych sal Dworu Artusa.

W kolejnych latach szkoła wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę - od lokalizacji w 3 pokojach przy ulicy Mickiewicza, poprzez lokum przy ulicy Sienkiewicza 40, Bydgoską 39, Jagiellońską 2, Piekary 49, Nowy Rynek 18 do ul. Kopernika 9, gdzie szkołą funkcjonowała najdłużej , bo aż 10 lat (styczeń 1954 - sierpień 1964) .

Obecna siedziba szkoły, przy ul. Stefana Batorego 43/49 została wyznaczona na mocy Decyzji Ministra Rolnictwa z 18 lutego 1960 roku. W roku szkolnym 1961/1962 przystąpiono do robót na terenie przyszłej budowy, a dnia 7 czerwca 1962 roku uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu szkoły. W pracach uczestniczyli uczniowie, którzy w czynie społecznym wybudowali boisko szkolne. W 1964 roku odbyła się ostatnia przeprowadzka w dziejach szkoły, a 1 września 1964 roku 220 uczniów rozpoczęło naukę w dobrze wyposażonym, nowym budynku. Znalazło się w nim 8 izb lekcyjnych, 6 pracowni przedmiotowych, sala gimnastyczna oraz internat. W tym dniu szkoła otrzymała również swój pierwszy sztandar.

NAZWA, PROFILE I FORMY KSZTAŁCENIA

Nasza szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę i formy kształcenia. W roku szkolnym 1948/1949 dotychczasowe Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Ogrodnicze w Toruniu zostało przekształcone się w 4-letnie liceum przyjmujące młodzież po siódmej klasie podstawowej. W maju 1950 roku Departament Szkolnictwa Kadr Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych podjął decyzję o utworzeniu Liceum Wodno – Melioracyjnego w Toruniu. Miało ono powstać na bazie istniejącego od 5 lat Liceum Ogrodniczego, które stopniowo przestawało funkcjonować. Liceum Wodno-Melioracyjne w 1957 roku zostało przekształcone w Technikum Mechanizacji Robót Wodno-Melioracyjnych, a pod koniec lat 60-tych XX w. w Technikum Wodno -Melioracyjne.

Wkrótce pojawiły się też inne formy kształcenia- korespondencyjne i zaoczne. W 1959 roku na podstawie pisma Departamentu Oświaty Rolniczej przy Ministerstwie Rolnictwa, powstało 3-letnie Korespondencyjne Technikum Wodno – Melioracyjne (od 1962 do 1968- 5-letnie Korespondencyjne Technikum Wodno – Melioracyjne) 3-letni Kurs Wodno – Melioracyjny, w roku 1968 Zaoczne Technikum Melioracji Wodnych (istniejące do1977 roku), a w 1970 roku Zaoczne Technikum Rolnicze (funkcjonujące do 1986 roku). W latach 80-tych powołano do życia 3-letnie Zaoczne Technikum Ogrodnicze i Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

W 1983 roku szkoła otrzymała nazwę - Zespół Szkół Rolniczych, która funkcjonowała do 2002 roku, gdy zmieniono ją na dotąd obowiązującą – ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA.

W swojej historii szkoła ma również kształcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych. Istniały u nas, m.in.: Policealne Studium Zaopatrzenia Wsi w Wodę (1977), Policealne Studium Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczo-Usługowymi (1977-1986), Policealne Studium Budownictwa Wodnego (1980),Policealne Studium Melioracji Wodnych (1981-1988), Policealna Szkoła Inżynierii Środowiska i Melioracji (1995-2006) oraz Architektury (2003-2006).

Ważnym w aspekcie nazewnictwa okazał się dla szkoły rok 1993, kiedy to Technikum Melioracji Wodnych przekształcono w Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji nazywane tak zresztą do dziś.

Z początkiem nowego wieku systematycznie tworzono w szkole nowe kierunki kształcenia. W 2004 r udało się uruchomić nowy kierunek - Technikum Architektury Krajobrazu, do którego pierwszy nabór odbył się czerwcu 2004 roku, a od roku szkolnego 2005/2006 profil - Technikum Ochrony Środowiska.

W roku szkolnym 2007/08 wygasł nabór do Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. W trosce o dalszy rozwój szkoły rozpoczęto starania o utworzenie kolejnych profili kształcenia, w wyniku czego w roku szkolnym 2012/2013 odbył się pierwszy nabór do klasy o kierunku - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejw roku szkolnym 2017/2018 do klasy o profilu - Technik weterynarii, a w roku szkolnym 2020/2021 po dwóch latach starań, do klasy o profilu Technik energetyk.

DYREKTORZY

Pierwszym dyrektorem szkoły, od momentu jej powstania do 1947 r był Pan- Henryk Tarłowski. Po nim kolejno funkcję tę pełnili : Konrad EdelmanZenona Wiadrowska oraz Jadwiga Kowalska, która była ostatnią dyrektorką Liceum Ogrodniczego.

Kolejnym dyrektorem szkoły został Stefan Zwiejski, po nim Stefan Sobolewski, którego w 1978 roku zastąpił na tym stanowisku Jan Dziąba. Podczas trwania kadencji tego dyrektora nadano szkole imię gen. Ignacego Prądzyńskiego. W latach 1950-67 funkcje dyrektora szkoły pełnił - Andrzej Przywarski.

W roku 1984 dyrektorem szkoły został dotychczasowy wicedyrektor, wychowanek tej szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych – Włodzimierz Zajączkowski. Po jego rezygnacji w 1994 stanowisko dyrektora objęła dotychczasowa wicedyrektor, Pani Krystyna Szałkiewicz, która kierowała szkołą przez 2 kadencje.

Przez następne 15 lat dyrektorem szkoły był pan Józef Pyrczak. Za jego kadencji uruchomiono w szkole nowe kierunki kształcenia, podpisano też umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mogli aktywnie włączać się w życie uczelni, a z czasem zasilać szeregi jej studentów.

Od dnia 1 września 2019 r funkcję dyrektora Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu pełni Pani Magdalena Posachowicz, wcześniej wieloletnia wicedyrektor.

SZKOŁA DZIŚ

Społeczność naszej szkoły kultywuje jej tradycje, dba o rozwój szkoły oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami współpracującymi i absolwentami. Począwszy od 1960 r , co 5 lat w szkole organizowane są jej kolejne jubileusze połączone ze Zjazdem Absolwentów. Spotkania te sprzyjają nie tylko wspomnieniom, ale też są przyczynkiem do planów dotyczących dalszego rozwoju szkoły i podniesienia jakości jej funkcjonowania.

Nowy wiek i szanse , jakie stwarza choćby w postaci programów unijnych kierowanych do szkół, były i są wykorzystywane nie tylko w celu poprawy jakości i efektywności nauczania, ale też dla utrwalenia pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

W latach 2006-2007 szkoła została zgłoszona do udziału w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz programu Próbna Matura z Operonem – dzięki, któremu uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego mieli możliwość zdiagnozowania swojej wiedzy i zwrócenia uwagi na obszary wymagające szczególnej uwagi i nakładu pracy.

W roku szkolnym 2007/08 szkoła przystąpiła do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Miasta Toruń w roku 2007 poprzez zajęcia pozalekcyjne”. W następnym roku –do dwóch kolejnych projektów- „Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ( kontynuacja w roku 2009/2010) oraz „Ogród dendrologiczny”, w ramach którego przygotowano plan zagospodarowania terenu przeznaczonego pod ogród.

W roku 2009 zostaliśmy uhonorowani statuetką Złotego Kłosa przyznawaną instytucjom zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych, a także za efektywną współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa.

W roku szkolnym 2010/11 Prezydent Miasta Torunia podjął decyzję o przystąpieniu Gminy Miasta Toruń do Programu Comenius Regio Partnerskie Projekty z Regionem United Kingdom w Szkocji reprezentowanym przez urząd Fife Coucil. Pierwszym partnerem lokalnym ze strony Gminy Miasta Toruń został Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Efektem projektu pod tytułem „Skill Sharing in Renewable Energy” było stworzenie katalogu usług oraz produktów mających na celu podnoszenie świadomości oraz edukacji w sektorze energii odnawialnej. Produktem końcowym było utworzenie w naszej szkole centrum edukacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jesienią 2011 rozpoczęto budowę Centrum Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki dofinansowaniu projektów, pozyskaniu środków dydaktycznych udało się przeobrazić byłą kotłownię szkolną w nową pracownię wyposażoną w modele dydaktyczne, projektor multimedialny, dwa stanowiska komputerowe oraz profesjonalne stoły warsztatowe do ćwiczeń praktycznych, pompę ciepła oraz kolektor słoneczny.

We wrześniu 2011 szkoła otrzymała tytuł Lidera Edukacji Zawodowej. Był to efekt udział w konkursie zorganizowanym przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowanym do szkół prowadzących kształcenie w zawodach i osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego.

Szkoła przystępowała też do projektów w ramach których uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe na terenie państw Unii Europejskie. W ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” uczniowie klas trzecich Technikum Architektury Krajobrazu w kwietniu i maju 2013 odbyli trzytygodniowe praktyki zawodowe na terenie Turyngii w Niemczech. Uczniowie po odbyciu praktyki zawodowej otrzymali certyfikaty oraz dokument Europass zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. W maju 2014 na praktyki zawodowe do GRM Novo Mesto – Centrum Biotehnike In Turizma wyjechało kolejnych 14 uczniów z klasy technikum architektury krajobrazu. Wyjazd zrealizowano w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” „Słoweńskie inspiracje toruńskich uczniów architektury krajobrazu” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez KOWEZiU „Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły”. Instytucją zgłoszoną przez nas jako partnerska było Gospodarstwo Ogrodnicze państwa Stępień z tego powodu, że młodzież kształcąca się w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu od wielu lat ma możliwość odbywania na terenie tego gospodarstwa zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz miesięcznych staży wakacyjnych w ramach projektu „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces”. W maju 2015 wieloletnia współpraca szkoły z gospodarstwem Państwa Stępień została doceniona przez KOWEZiU i nagrodzona tytułem laureata.

Rok 2016 to czas kolejnych projektów, w których uczestniczyła szkoła. Pierwszy z nich to „Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery” realizowany przez Izbę Przemysłowa- Handlową, Gminę Miasta Toruń i POP „Lewiatan”, a drugi „Pracownik na Miarę XXI-go Wieku”. Celem obu projektów było wyposażanie uczniów w kompetencje i umiejętności dające szansę na szybkie odnalezienie się na wciąż zmieniającym się rynku pracy.

W 2017 roku szkoła wzięła udział w projekcie e-Twinning - „Mein Land unter der Luppe” (Mój kraj pod lupą) realizowanym wespół ze szkołami ze Słowacji, Turcji i Belgii, a uczniowie klas trzecich w ramach projektu „Europejskie staże toruńskich techników kluczem do innowacyjnej gospodarki naturalnymi zasobami przyrody” wyjechali na praktyki zawodowe do Słowenii i Czech. W tym samym roku w szkole został zorganizowany po raz pierwszy Konkursu Przyrodniczo-Technicznego dla gimnazjalistów, który na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły.

W styczniu 2019 roku zaangażowaliśmy się w kolejny ważny projekt- „Nowoczesne pracownie kluczem do innowacyjnego kształcenia w Toruniu”, a szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie placówek najefektywniej działających na rzecz rynku pracy- „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji, nauczycieli i wytężonej pracy uczniów za jedno z najistotniejszych osiągnięć za ten rok należy uznać przyznanie szkole znaku jakości „Srebrna Tarcza 2020” przez miesięcznik „Perspektywy”. W tym samym czasie, w ramach IV edycji konkursu organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, ZSIŚ jako jedyna szkoła w Toruniu otrzymała przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł Lidera Edukacji Zawodowej - „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.

W 2020 r szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach tego projektu udało się nam pozyskać imponującą kwotę pieniędzy na zakup książek beletrystycznych, które w znaczący sposób wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej. W tym samym roku Pani Dyrektor mgr Magdalena Posachowicz oraz Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski zawarli porozumienie, którego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie prac badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, współpraca w zakresie doskonalenia procesu kształcenia na studiach prowadzonych przez Instytut oraz wspólne opracowywanie w ramach partnerstwa wybranych projektów dotyczących pozyskiwania wsparcia z funduszy UE.

W roku szkolnym 2020/2021 udało się nam po dwóch latach starań, przeprowadzić pierwszy nabór do klasy o profilu technik energetyk. Kształci się tu przyszłych fachowców do pracy w elektrowniach, elekrociepłowniach i ciepłowniach. Uczniowie ZSIŚ biorą udział w czterech realizowanych w Szkole projektach: „Bliżej pracodawcy”, „Wszechstronny Absolwent 2”, „Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość”, „Dobry zawód - dobry staż”. Dzięki nim mogą oni odbywać staże u pracodawców, które pozwalają im na podnoszenie kompetencji i nabywanie nowych umiejętności, odbywają kursy doszkalające, mają zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego czy kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych. Szkoła angażuje się w wiele rządowych projektów organizowanych w celu doskonalenia pracy szkoły. Aktualnie uczestniczy w projekcie „Aktywna Tablica”, dzięki któremu rozbudowana została bazę dydaktyczna szkoły o nowoczesne urządzenia informatyczne.

W ostatnich latach udział naszej szkoły w różnych projektach, przedsięwzięciach i inicjatywach był imponujący. Poza wcześniej wymienionymi inne, w jakich braliśmy udział jako szkoła to:: „Praktyczny program z zakresu odnawialnych źródeł energii – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”, „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „ Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo - zachodniej”, „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”, „Nauczanie matematyki w technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia”, „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces” w ramach Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, „Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe mini przedsiębiorstwo”.

Obecnie nasza szkoła, poza dbałością o jak najwyższą efektywność kształcenia, jakość funkcjonowania i stałe miejsce na mapie miasta, cały czas zmienia swój wygląd. Sukcesywnie staje się szkołą o nowoczesnej estetyce, z bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i zawodowymi, szkołą przyjazną dla uczniów, rodziców i pracowników. Przeprowadzony został generalny remont parteru budynku - ściany na szkolnych korytarzach zyskały nowy kolor, wymieniona została stolarka drzwiowa w części pomieszczeń, ukończone zostały prace adaptacyjne w sali nr 3, przeznaczonej jako klasopracownia dla techników weterynarii, miejsce po dawnej siłowni zostało przekształcone w nowoczesną salę do ćwiczeń fitness. Pozytywne zmiany estetyki budynku nie ominęły też internatu - zmienił się wygląd holu i korytarza internatu, wychowankowie otrzymali nowe dodatkowe kabiny natryskowe, w pokojach na bieżąco wymieniane jest umeblowanie oraz kuchni – stale doposażonej w nowoczesny sprzęt gastronomiczny.

Aktualnie nasza szkoła liczy 16 oddziałów, kształci uczniów w pięciu, atrakcyjnych z punktu widzenia zapotrzebowania na rynku pracy, zawodach.

Jesteśmy pewni, że dzięki dynamicznemu działaniu, energii i zaangażowaniu dzisiejszej Dyrekcji Szkoły, aktywności nauczycieli oraz efektywnej współpracy z rodzicami przed naszą szkołą jest tylko pozytywna perspektywa dalszego rozwoju.