TECHNIKUM Nr 9 .: Technik Energetyk :.

Technik Energetyk

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Jest jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu, której brakuje średniej klasy technicznej - specjalistów do pracy w elektrowniach, ciepłowniach czy elektrociepłowniach.

W trakcie nauki na tym kierunku kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie:

- nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii,

- prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami,

- nadzorowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,  

- eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z przepływem  i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,

- przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn oraz urządzeń energetycznych,

- przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn oraz urządzeń chłodnictwa, klimatyzacji  i wentylacji,

- wykonywania montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

- użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych. 

 Podczas nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

- eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,

- eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Absolwent kierunku - TECHNIK ENERGETYK będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
  • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
  • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Technik energetyk powinien posiadać wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających i przesyłających energię cieplną i elektryczną, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku kształcenia mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach branży energetycznej: w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zakładach produkcji urządzeń energetycznych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto oferujemy:

- miejsce w internacie,
- posiłki w stołówce,
- stypendia socjalne i naukowe,
- szkolenie praktyczne,

- praktyki zawodowe w PGE Energia Ciepła S.A.,
- wycieczki zawodowe i turystyczne,
- koła zainteresowań.