TECHNIKUM Nr 9 .: Technik Weterynarii :.

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Ten kierunek kształcenia  przeznaczony jest dla osób, które kochają zwierzęta, nie boją się ich, prezentują pozytywną postawę wobec  zwierząt i potrafią ponosić za nie odpowiedzialność. Łagodne i umiejętne podejście do zwierząt oraz otwartość na kontakty z innymi ludźmi (opiekunami zwierząt) z pewnością ułatwią pracę w zawodzie technik weterynarii.

Sprawuje on opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne.

 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technik weterynarii:

- zamiłowanie do pracy ze zwierzętami,

- zainteresowania przyrodnicze,

- właściwy stosunek do zwierząt,

- sumienność, systematyczność i cierpliwość,

- szybkość podejmowania decyzji,

- opanowanie,

- zdolność koncentracji.

Podczas kształcenia na tym kierunku uczniowie będą mieć możliwość bliższego poznania specyfiki pracy ze zwierzętami, nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. pielęgnacji zwierząt, mechanizmów ich zachowania, zasad postępowania z nimi oraz  terapii z udziałem zwierząt.

W trakcie 5-letniej nauki, poza przedmiotami teoretycznymi, takim jak: podstawy behawioryzmu zwierząt, etiologia zwierząt czy biometeorologia zwierząt, uczniowie będą mieć również możliwość zdobycia umiejętności praktycznych dotyczących pielęgnacji zwierząt.

Kierunek ten wyposaży też uczniów w umiejętności wykonywania czynności pomocniczych  z zakresu usług weterynaryjnych, takich jak: diagnozowanie chorób zwierząt, profilaktyka i leczenie chorób zwierząt, wykonywanie zabiegów zootechnicznych u zwierząt.

Po zakończeniu nauki uczniowie będą przygotowani do pracy związanej z opieką nad zwierzętami oraz w instytucjach wspierających opiekę nad zwierzętami.

Mogą pracować:

- jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,

- w schroniskach dla zwierząt,

- w fermach przemysłowych,

- zakładach hodowli zwierząt,

- w zakładach przetwórstwa spożywczego,

- w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

 Absolwent tego kierunku  może też podjąć pracę jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt, czy ogrodu zoologicznego.

 Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.