TECHNIKUM Nr 9 .: Technik Architektury Krajobrazu :.

Zawód technik architektury krajobrazu daje absolwentom wiedzę i umiejętność rozpoznawania kierunków historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.
Praca technika architektury krajobrazu polega głównie na zakładaniu oraz projektowaniu terenów zieleni, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla obiektów użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych.


Zawód ten umożliwia podjęcie pracy zawodowej w firmach zajmujących się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, projektowaniem i wykonawstwem elementów małej architektury, zagospodarowaniem terenów pobudowanych oraz w przedsiębiorstwach szkółkarskich i ogrodniczych. Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Dzięki umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną oraz poprzez własną kreatywność absolwent tego kierunku potrafi wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej i parkowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych. Potrafi również projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.

 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

- wyobraźnia przestrzenna,
- dobry stan zdrowia,
- zamiłowanie przyrodnicze,
- uzdolnienie plastyczne,
- cierpliwość, systematyczność i dokładność,
- poczucie odpowiedzialności,
- komunikatywność i zdolności organizacyjne.

Opis oddziału:

Zawód ten jest ciekawy, dobrze płatny i pozwalający na samorealizację szczególnie dla osób doceniających piękno naturalnego środowiska.
Jest także, nie tylko potrzebny, ale i poszukiwany w dobie szczególnego zapotrzebowania współczesnego człowieka na relaks i wypoczynek w otoczeniu zadbanego i estetycznego najbliższego otoczenia oraz krajobrazu.

Szkoła przygotowuje absolwentów tego kierunku do wykonywania, między innymi zadań zawodowych z zakresu:

- projektowania, urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury,
- projektowania elementów krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
- organizowania prac związanych z budową obiektów małej architektury krajobrazu,
- sporządzania kosztorysów, prowadzenia uproszczonej rachunkowości oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

W wyniku kształcenia młodzież nabywa umiejętności pozwalające:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń,
- rozpoznawać i dobierać rośliny ozdobne z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych, wymagań środowiskowych i wartości użytkowych,
- wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,
- określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów,
- określać zasady zakładania i kształtowania zadrzewień,

- wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,

- wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe,
- stosować przepisy prawa w zakresie planowania przestrzennego,
- prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy zakładającej tereny zieleni lub do podjęcia studiów wyższych.

Oferujemy dodatkowo:

- miejsce w internacie,
- posiłki w stołówce,
- przygotowanie (zajęcia teoretyczne, nauka jazdy)do egzaminu na prawo jazdy kat.T,
- stypendia socjalne i naukowe,
- zapomogi dla uczniów,
- szkolenie praktyczne (Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach projektów Erasmus+ oraz POWER, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty ukończenia praktyk oraz Certyfikaty Europass Mobility potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności w języku polskim oraz obcym; praktyki zawodowe dla tego kierunku kształcenia realizowane są od lat w
słoweńskiej szkole zawodowej GRM Center Biotehnike in Turizma w Novo mesto),
- wiele kół zainteresowań,
- wycieczki zawodowe i turystyczne.