TECHNIKUM Nr 9 .: Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji :.

Zawód technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych.
Szkoła umożliwiając specjalizację bierze pod uwagę sytuację na regionalnym rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć sieci melioracyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sanitacji wsi i miast, eksploatacji
konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych, rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

- dobry stan zdrowia,
- zainteresowania techniczne i przyrodnicze,
- wyobraźnia przestrzenna,
- poczucie odpowiedzialności,
- zdolności organizacyjne.

Opis oddziału:

Szkoła kształcąc w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji przygotowuje absolwentów do wykonywania, między innymi, następujących zadań zawodowych:

- organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej,
- organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem i utrzymywaniem dróg dojazdowych,
- wykonywanie regulacji małych cieków wodnych i niewielkich obiektów przeciwpowodziowych, wykonanie i eksploatacją sieci melioracyjnych i geodezyjnych,
- organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów i nawadnianiem użytków rolnych.
W wyniku kształcenia w tym zawodzie absolwent posiada, między innymi, następujące umiejętności:

- potrafi oceniać stan środowiska przyrodniczego oraz określać potrzeby jego przekształcenia,
- potrafi przygotowywać harmonogramy robót wodno-inżynieryjnych,
- umie czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz szkice robocze,
- umie dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające działalność zawodową,
- potrafi dobierać metody, maszyny i urządzenia do prac związanych z budową obiektów inżynierii środowiska i melioracji,
- umie wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne,
- potrafi wykonywać lokalną sieć wodociągowo - kanalizacyjną oraz małe oczyszczalnie ścieków,
- potrafi wykonywać regulację małych cieków wodnych oraz niewielkie obiekty przeciwpowodziowe,
- potrafi stosować właściwe technologie robót inżynieryjno - budowlanych,
- potrafi organizować pracę własną i zespołu pracowników oraz zarządzać firmą,
- potrafi stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej.

Po ukończeniu nauki w szkole o tym kierunku absolwenci mogą podejmować pracę, między innymi w przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z sanitacją, pracami geodezyjnymi, melioracyjnymi i inżynierią środowiska, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Oferujemy dodatkowo:

- miejsce w internacie,
- posiłki w stołówce,
- stypendia socjalne i naukowe,
- zapomogi dla uczniów,
- szkolenie praktyczne (Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach projektów Erasmus+ oraz POWER, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty ukończenia praktyk oraz Certyfikaty Europass Mobility potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności w języku polskim oraz obcym; w 2017 r. praktyki zawodowe dla tego kierunku kształcenia realizowane były w Czechach),
- różne koła zainteresowań,
- wycieczki zawodowe i turystyczne.