TECHNIKUM Nr 9 .: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej :.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.
Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
1.Montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2.Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, istotny komponent zrównoważonego  rozwoju regionu i kraju. Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy i gospodarki, wywołanym wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

- zainteresowania techniczne,
- zdolność koncentracji,
- dokładność i systematyczność,
- zdolności organizacyjne,
- chęć kontynuowania nauki na studiach technicznych.

Opis oddziału:
Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości z uwagi na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Szkoła kształcąca w tym zawodzie przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań zawodowych z zakresu:

- organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki  odnawialnej,
- montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
- kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- konserwowania oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 

Absolwenci szkoły o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wyposażeni są    w konkretną wiedzę i umiejętności, m.in. potrafią:

- określać zasoby energii odnawialnej w Polsce,
- określać wpływ obiektów energetycznych na środowisko,
- klasyfikować źródła energii według określonych kryteriów,
- określać warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do pozyskiwania i wykorzystywania energii «cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,
- posługiwać się przyrządami do pomiaru natężenia przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy i gazów oraz wielkości elektrycznych,
 
znają:

- strukturę zużycia energii w Polsce i na świecie,
- sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii z odpadów,
- przestrzegają i korzystają z przepisów prawa polskiego i międzynarodowego dotyczących   energetyki odnawialnej,
- znają podstawy prawne i ekonomiczne pozyskiwania funduszy w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Po ukończeniu nauki w szkole o tym kierunku istnieje możliwość zatrudnienia w:

- firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
- elektrowniach,
- organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
- zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną.

Ponadto oferujemy:

- miejsce w internacie,
- posiłki w stołówce,
- stypendia socjalne i naukowe,
- szkolenie praktyczne (Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach projektów Erasmus+ oraz POWER, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty ukończenia praktyk oraz Certyfikaty Europass Mobility potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności w języku polskim oraz obcym; praktyki zawodowe dla tego kierunku kształcenia realizowane były w Niemczech, Czechach, a w 2019 r. odbędą się w Hiszpanii),
- wycieczki zawodowe i turystyczne,
- koła zainteresowań.