Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej"

Nasza Szkoła ZSIŚ w Toruniu jest uczestnikiem projektu:
Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.3 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”
Poddziałanie 6.3.2 „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 8 248 110,46 zł
Kwota dofinansowania: 6 475 797,71 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

Termin realizacji:  
31.10.2018 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowania:
10.04.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu była realizacja inwestycji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Toruń.

Projekt obejmował prace budowlane oraz wyposażenie pracowni zawodowych w sześciu toruńskich szkołach:
Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie projektu budowy windy wewnętrznej, opracowanie kosztorysu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, budowa windy, doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec, elektryk.
Zespole Szkół Samochodowych – wyposażenie pracowni technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej, nauki jazdy samochodem ciężarowym.
Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO – wyposażenie pracowni technologicznej, oraz pracowni do kształcenia w zawodzie technik fotografii i multimediów, dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych oraz wykonanie projektu windy i jej budowa.
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – przebudowa pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy, przebudowa toalet dla potrzeb niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia.
Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych (nowy zawód technik programista), dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych i budowa pochylni, dostosowanie pracowni kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia.
Zespole Szkół Inżynierii Środowiska – adaptacja pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu, wyposażenie dla technika architektury krajobrazu

W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego w Toruniu.

Osiągnięte rezultaty:
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 5
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 6
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego - 6
Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 25
Wskaźniki rezultatu
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 3 264 osób
Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 2 274 osób
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 3 264 osób

Dane kontaktowe realizatora:
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 91; e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl