SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia Nr 9 .: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych :.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych firmach, zatrudniających kilku pracowników, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specyfika pracy operatora zależy w dużej mierze od rodzaju tworzywa sztucznego oraz przyjętej technologii jego przetwórstwa. W związku z tym operator obsługuje zarówno pojedyncze stanowiska, jak i ciągi produkcyjne.

W trakcie nauki na tym kierunku uczniowie będą zdobywać praktyczną wiedzę w wybranej firmie współpracującej z naszą szkołą: Elana PET, Plast-farb, Apaform Sp.z o.o.

Ważną umiejętnością operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest również rozwiązywanie podstawowych problemów pojawiających się na stanowisku pracy, które dotyczą prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Szkoła Branżowa to szkoła, w której odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów kształcących się w konkretnych zawodach, co zapewnia im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Do głównych zadań operatora należy:

- obsługa i nadzorowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych używanych do formowania wyrobów, po ich wcześniejszym przygotowaniu, tj. zamocowaniu odpowiednich narzędzi oraz wprowadzeniu danych technologicznych.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje także następujące czynności:    

-przygotowuje surowce,
-ocenia jakość wyrobów w stosunku do wzorca,
-wykonuje czynności wykończeniowe,
-bezpiecznie składuje otrzymane wyroby oraz zagospodarowuje odpady produkcyjne.

Opis zawodu:

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
- określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych;

- rozpoznawać podstawowe i pomocnicze surowce stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
- sporządzać szkice części maszyn;
- odczytywać proste rysunki techniczne i schematy technologiczne;
- odczytywać schematy układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych   i automatyki przemysłowej;

- charakteryzować podstawowe procesy technologiczne wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
- posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną;
- obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz   kontrolować ich pracę;
- posługiwać się narzędziami oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesie wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
- korzystać z urządzeń komputerowych stosowanych w procesach wytwarzania, sterowania i kontroli;
- kontrolować i dokumentować przebieg procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
- oceniać jakość półwyrobów i wyrobów wytwarzanych z tworzyw sztucznych;
- oceniać stan techniczny maszyn, narzędzi oraz urządzeń stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
- dokonywać prostych napraw, regulacji oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
- segregować odpady z tworzyw sztucznych, przygotowywać do ponownego wykorzystania lub recyklingu;
- wykonywać czynności związane z obróbką wykańczającą, pakowaniem oraz znakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2)wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
3)nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
4)wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać praktyczną wiedzę w wybranej firmie współpracującej z naszą szkołą: Elana PET, Plast-farb, Apaform Sp.z o.o.

 Po ukończeniu 3-letniego okresu nauki w tym zawodzie, uczeń posiada następujące umiejętności:

- rozróżnia maszyny i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
- posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
- odczytuje schematy układów: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych,
- dokonuje oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- przygotowuje maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
- dokonuje przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w maszynach i urządzeniach do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 Ten kierunek kształcenia odpowiada widocznym potrzebom kadrowym w zakresie operatorów urządzeń do produkcji tworzyw sztucznych wśród pracodawców. Jest istotny, z uwagi na duży udział wyrobów z tworzyw sztucznych   wykorzystywanych przez przemysł przetwórczy oraz popularność przetwórstwa tworzyw sztucznych wśród osób zakładających działalność gospodarczą.

Elana Pet - prezentacja