Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/25

Wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych nadzy składać  do  15 lipca 2024 r.

Stypendium może otrzymać uczeń ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem,
lub
2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów (Uwaga! Dotyczy tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa).

Poniżej wniosek do pobrania, który najlepiej wypełnić na komputerze, aby był czytelny.

https://www.powiattorunski.pl/plik,52890,wniosek-o-stypendium-nowy-docx.docx

Klauzula RODO UMT