Terminarz rekrutacji zasadniczej w 2023r.

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w 2023r.

(rekrutacja zasadnicza)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (wydrukowanych z systemu: https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja.2023r (poniedziałek)

do 16 czerwca 2023r (piątek)

 do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 27 czerwca 2023r (wtorek) g. 8:00

do 11 lipca 2023r (wtorek) do g.15.00

3.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

18 lipca 2023r (wtorek) g. 12.00 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały  one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

18 lipca 2023r (wtorek) g. 12.00

do 21 lipca 2023r (piątek) do g.15.00

5.

Publikacja list przyjętych

24 lipca 2023r (poniedziałek)

 godz. 12.00

Informacje: https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html 

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej uczniowie  muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie

 o zdolności do podjęcia nauki w danym zawodzie (brak przeciwwskazań zdrowotnych)