Terminarz rekrutacji

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

na rok szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (wydrukowanych z systemu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja.2022r (poniedziałek)

do 21 czerwca 2022r (wtorek)

 do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca 2022r (piątek)

do 12 lipca 2022r (wtorek) do godz.15.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

19 lipca 2022r (wtorek) g. 12.00 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty( o ile nie zostały  one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 22 lipca 2022r (piątek)

do godz.15.00

5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

25 sierpnia 2022r (poniedziałek)

 godz. 12.00

 

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej uczniowie  muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie

 o zdolności do podjęcia nauki w danym zawodzie (brak przeciwwskazań zdrowotnych)