Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2021-03-02

Imieniny: Halszki, Heleny

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Toruńscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2020 roku.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Dochód uprawniający do pomocy: Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 528,00 zł. w okresie od IX 2020r.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym – od 1 do 15 września 2020 r. w swojej szkole. Pozostali uczniowie oraz wychowankowie – od 1 do 15 września 2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

  • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień – dla uczniów oraz wychowanków, wrzesień – dla słuchaczy)
  • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza (np. kopia dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, kopia dowodu osobistego pełnoletniego ucznia/słuchacza).
  • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nieuczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

Przy dołączaniu do wniosku oświadczenia zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/dyrektora Wydziału Edukacji lub osobę przez niego upoważnioną.
Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego. Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie: http://www.um.torun.pl/.

ZASIŁEK SZKOLNY

    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
    O zasiłek szkolny można ubiegać się terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
    Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.