Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2019-12-07

Imieniny: Agaty, Dalii

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Gimnazjum

 

ZASADY REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
w Toruniu

na rok szkolny 2019/2020

 

                                          

I. Postanowienia ogólne

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej  mogą ubiegać się  absolwenci gimnazjów.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Rekrutacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru:

 - kandydaci do szkoły rejestrują się poprzez portal naboru,

 - kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach ustalając kolejność w formie listy preferencji,

 - każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów.

 

II. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do następujących oddziałów: 

a) 4-letniego technikum, w zawodzie:

 • technik architektury krajobrazu,                                                        
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik weterynarii,
 • technik energetyk.

 

b) 3- letniej branżowej szkoły I stopnia, w zawodzie:

 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

III. Kryteria rekrutacji

-  Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej wynosi - 200 pkt.

- O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt)

SPOSÓB PRZELICZANIA WYNIKÓW EGZAMINU

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2 (100% x 0,2= 20 pkt.)

Wyniku z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się.

 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 18 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

   

WSKAZANE PRZEZ SZKOŁĘ DWA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PRZELICZANE NA PUNKTY, W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

Klasa I AB: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

biologia

plastyka

 

Klasa I UB: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

geografia

zajęcia techniczne

 

Klasa I IB: TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

geografia

zajęcia techniczne

 

Klasa I WB: TECHNIK WETERYNARII

biologia

chemia

 

Klasa I EB: TECHNIK ENERGETYK

fizyka

informatyka

 

Klasa I OB: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

biologia

zajęcia techniczne

 

3. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

-  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.,

-  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3pkt.

-  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:


1.
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.

 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 i art.32a ust.4 ustawy:

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 4 pkt.,

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

c.  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 5 pkt.,

d.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt.,

e.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

f.   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt.

 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 i art.32a ust.4 ustawy:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt.,

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,

f.  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.

 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a. międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.,

b. krajowym - przyznaje się 3 pkt.,

c. wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt.,

d. powiatowym - przyznaje się 1 pkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (o których mowa w ust.1. § 6  rozporządzenia MEN), na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

Za oceny na świadectwie i osiągnięcia kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności (uzyskują maksymalną ilość punktów). Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.