Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2019-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu na rok szkolny 2018/2019

 

ZASADY REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
w Toruniu

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Zarządzenie Nr 28/2018  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

4. Zarządzenie  nr 42/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

                                          

I. Postanowienia ogólne

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej  mogą ubiegać się  absolwenci gimnazjów.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Rekrutacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru:

 - kandydaci do szkoły rejestrują się poprzez portal naboru,

 - kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach ustalając kolejność w formie listy preferencji,

 - każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów,

 - dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, stosuje się dodatkowe kryterium preferencji określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami.       

 

II. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do następujących oddziałów: 

a) 4-letniego technikum, w zawodzie:

 • technik architektury krajobrazu,                                                        
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik weterynarii.

 

b) 3- letniej branżowej szkoły I stopnia, w zawodzie:

 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

III. Kryteria rekrutacji

-  Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej wynosi - 200 pkt.

- O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt)

SPOSÓB PRZELICZANIA WYNIKÓW EGZAMINU

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2.

 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 18 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

   

WSKAZANE PRZEZ SZKOŁĘ DWA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PRZELICZANE NA PUNKTY, W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

Klasa I AA: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

biologia

plastyka

 

Klasa I BU: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

geografia

zajęcia techniczne

 

Klasa I CI: TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

geografia

zajęcia techniczne

 

Klasa I DW: TECHNIK WETERYNARII

biologia

chemia

 

Klasa I EO: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

biologia

zajęcia techniczne

 

3. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

-  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.,

-  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3pkt.

-  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:


1.
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.

 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 i art.32a ust.4 ustawy:

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 4 pkt.,

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

c.  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 5 pkt.,

d.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt.,

e.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

f.   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt.

 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 i art.32a ust.4 ustawy:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt.,

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,

f.  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.

 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a. międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.,

b. krajowym - przyznaje się 3 pkt.,

c. wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt.,

d. powiatowym - przyznaje się 1 pkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (o których mowa w ust.1. § 6  rozporządzenia MEN), na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

Za oceny na świadectwie i osiągnięcia kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 

Zasady przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum dla osób zwolnionych z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego określa § 8.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.