LEONARDO DA VINCI Program "Uczenie przez całe życie"

Program „Uczenie się przez całe życie”

Tytuł projektu „Technicy architektury krajobrazu na praktyce - nasze doświadczenia w Niemczech”
- 2012 r.

http://www.strona.zsis.nazwa.pl/praktyki-w-niemczech-2012-2013.html


Tytuł projektu "Słoweńskie inspiracje toruńskich uczniów architektury krajobrazu" - 2013 r.

 

   

 

 

LEONARDO DA VINCI MOBILNOŚĆ – projekt 2012 r.

Program „Uczenie się przez całe życie”

 Tytuł projektu „Technicy architektury krajobrazu na praktyce - nasze doświadczenia w Niemczech”

 

I. Informacje ogólne o programie LEONARDO DA VINCI

 Projekty mobilności

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

 

II. Cele projektu:

- w projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich    z kierunku Architektura Krajobrazu,

- będą to 2 grupy uczniów po 14 osób każda, w każdej grupie 1 opiekun

- praktyki odbędą się w Niemczech, na terenie Turyngii

- głównym celem będzie nauka poprzez praktykę, pokazanie uczniom praktycznej strony nauki zawodu,

- projekt jest ściśle związany z poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, pozwoli na ich sprawdzenie w warunkach stworzonych przez program stażu w Niemczech,

- celem jest nauka poprzez obserwację, dokumentację, zaangażowanie i świadomą aktywność, również poprzez pracę,

- projektowanie wyznaczonych terenów zieleni oraz kompozycji florystycznych w obiektach firm partnerskich oraz późniejsze ich wykonywanie w rzeczywistości na terenach objętych zakresem pracy

- celem jest również dostosowanie obecnej edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi w Polsce oraz innych krajach europejskich

- udział w projekcie pozwoli na wymianę doświadczeń, na naukę samodzielności, na rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie w jakikolwiek sposób tych informacji.

 

LEONARDO DA VINCI

PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" – 2013 r.

Tytuł projektu: Słoweńskie inspiracje toruńskich uczniów architektury krajobrazu. 

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich z kierunku Architektura Krajobrazu,

- na staż zostanie skierowana 1 grupa uczniów licząca 14 osób, plus 1 opiekun,

- praktyki odbędą się w obiektach Centrum Biotechniki i Turystyki Grm Novo mesto w Słowenii,

- planowany termin realizacji: kwiecień/maj 2014,

- głównym celem praktyk zawodowych uczącej się młodzieży będzie praktyczna nauka kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu,

- projekt jest ściśle związany z poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, pozwoli na ich sprawdzenie w nowych warunkach zaproponowanych przez program stażu w Słowenii, uwzględniający uwarunkowania kulturowe w tym kraju,

- celem jest nauka poprzez obserwację, dokumentację, zaangażowanie i świadomą aktywność, również poprzez pracę,

- pielęgnacja oraz projektowanie i realizowanie wyznaczonych terenów zieleni oraz kompozycji florystycznych w obiektach Center Biotehnike in TurizmaGrm Novo mesto a nastepnie późniejsze ich wykonywanie w kraju pozwoli na uatrakcyjnienie oferty usług przez przyszłych absolwentów,

- oprócz doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów, celem jest również poszerzenie zakresu oferty usług do potrzeb  europejskiego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi w Polsce oraz innych krajach europejskich,

- udział w projekcie pozwoli na wymianę doświadczeń, na naukę samodzielności, na rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Oczekujemy, że nasi uczniowie podczas stażu poznają nowe problemy urbanistyczne, z jakimi boryka się każde miasto i dostrzegą potrzebę niekonwencjonalnego planowania przestrzennego. Staną się bardziej wrażliwi na piękno otaczającej nas przyrody i terenów zielonych rozumiejąc, jak ważną rolę ma do spełnienia architektura krajobrazu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie w jakikolwiek sposób tych informacji.